Thông tin liên lạc

香港衣車協會
HONG KONG APPAREL MACHINERY ASSOCIATION
Unit 2-3, 3/F, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
ĐT: 852-81088198
Số fax: 852-35850939
Email: info@hkama.com.hk
Trang mạng: http://www.hkama.com.hk