အဖြဲ႕ဝင္စာရင္း

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနခြဲျခားေရး

အထည္, ခ်ည္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ကုန္ စီမံကိန္း, ဒီဇိုင္း, CAD ျဖတ္ေတာက္ျခင္း, ပိတ္ဆြဲျခင္း ႏွင့္ CAM အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ား အပ္ခ်ဳပ္စက္ အလိုအေလ်ာက္ကိရိယာ အျခားစက္ပစၥည္းမ်ား အပ္ခ်ဳပ္စက္သံုး အပ္မ်ား၊ ဓားမ်ား အပ္ခ်ဳပ္စက္ အပို ပစၥည္းမ်ား စက္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း ပန္းထိုး, ေလဆာမ်ား အဝတ္ေလွ်ာ္, မီးပူတိုက္,အဆုံးသတ္ျခင္း စမ္းသပ္ျခင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း အိမ္သံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ား အိုင္တီ, အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား